1. Dražiteľ

 1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia než 18 rokov, spôsobilá pre právne úkony. 
 2. Dražiteľom nesmie byť osoba pod vplyvom alkoholu, omamných látok, osoba, ktorá by hrubo porušovala pri dražbe pravidlá slušného správania, alebo osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená či odňatá spôsobilosť k právnym úkonom. Rovnako nesmie dražiť osoba konajúca dražbu. 
 3. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo na zamedzenie dražby osobe, ktorá nespĺňa podmienky dražby.
 4. Aukčná spoločnosť je oprávnená zisťovať totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla, či pred vstupom do aukčnej siene. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu preukazujúcu jeho totožnosť. Po overení totožnosti majiteľa dražobného čísla sa vystavuje Prehlásenie majiteľa dražobného čísla, v ktorom sa zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť ním vydražené diela v zmysle aukčného poriadku.
 5. 5. Dražiteľom môže byť len osoba s dražobným číslom. Vyzdvihnutie dražobného čísla je podmienené podpísaním Prehlásenia majiteľa dražobného čísla

 

2. Aukcia

 1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je podmienený iba kapacitou miestnosti, v ktorej sa aukcia realizuje.
 2. Do aukčnej miestnosti nesmú byť vpustené osoby pod vplyvom alkoholu, omamných látok, či porušujúce hrubo pravidlá slušného správania.
 3. Aukčná spoločnosť má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov a aukčnej siene akejkoľvek osobe. 
 4. Prehliadku vecí zaradených do aukcie umožní usporiadateľ formou webovej stránky, a výstavy diel usporiadanej pred aukciou. 
 5. Označenie a popis dražených diel, vrátane uvedenia najnižšieho podania (vyvolávacej ceny), sa nachádza v aukčnom katalógu , ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dražobný poriadok. Diela budú dražené v poradí uvedenom v tomto katalógu.
 6. Po dobu výstavy a aukcie je zakázané súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi návštevníkmi a bez súhlasu Aukčnej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom filmovať alebo fotografovať vystavené a dražené veci. 
 7. Po dobu výstavy a aukcie sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na ochranu vystavených a dražených vecí.

 

3. Priebeh aukcie

 1. Aukcia sa otvára vyvolaním draženého diela s uvedením hlavne jeho poradového čísla v aukčnom katalógu, mena autora, názvu diela, najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia.
 2. Aukcia prebieha, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku a to tak že dražitel viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pri viacerých takýchto navýšeniach počíta licitátor navýšenia narastajúcim spôsobom. Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci. Aukčný dom si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny minimálnej výšky navýšenia licitovanej ceny.
 3. Možnosť dražiť je podmienené registráciou, podpisom Prehlásenia majiteľa dražobného čísla, ktoré je po registrácií a podpise vydané dražiteľovi bezplatne.
 4. Po ukončení aukcie je dražiteľ povinný dražobné číslo vrátiť. 

 

4. Navyšovanie

 1. Po vyvolaní draženého diela môžu účastníci dražby uskutočňovať navýšenie vyvolávacej ceny o najnižšie prihodenie. 
 2. Za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne svoje dražobné číslo. 
 3. Aukcia sa koná bez prestávok, pokiaľ dražitelia robia vyššie podania. 
 4. Nepriklepnuté položky a položky vydražené podlimitne môže aukčná spoločnosť zaradiť do dražby kedykoľvek opäť, najneskôr však pred dražbou poslednej riadnej (t. j. katalógom oznámenej) položky. 
 5. Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci (pri cene draženého predmetu): 
PRIHODENIE 
do 100 EUR 10 EUR
do 300 EUR 20 EUR 
do 1 500 EUR 50 EUR 
do 3 000 EUR 100 EUR 
do 15 000 EUR 200 EUR 
do 30 000 EUR 1000 EUR
do 150 000 EUR  2 000 EUR 
od 150 000 EUR 3 000 EUR 

       6. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny najnižšieho prihodenia licitovanej ceny.

 

5. Vydražiteľ 

 1. Ak sa navyšovanie zo strany dražiteľov ukončilo a ani po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie (cenu dosiahnutú posledným prihodením - dražobnú cenu) a priklepne vec dražiteľovi. Dražiteľ, ktorému bol udelený príklep sa stáva vydražiteľom veci. Svojím podaním je dražiteľ viazaný.
 2. Vydražiteľom sa stáva ten, komu je priklepnuté posledné navýšenie a akékoľvek spory v tomto ohľade závisia výlučne od rozhodnutia dražobníka - majiteľa aukčnej spoločnosti. 
 3. Vlastnícke právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po vyplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. 
 4. Celkovou finančnou čiastkou sa rozumie súčet ceny vydraženého predmetu a aukčnej provízie .

 

6. Spôsob platby

 1. Aukcia sa koná bez prestávok a nepriklepnuté položky môže obstarávateľ zaradiť do dražby kedykoľvek opäť, najneskôr však pred licitáciou poslednej riadnej položky. 
 2. Vydražiteľ, ktorý dražil osobne musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie alebo po priklepnutí poslednej draženej veci osobne v hotovosti. 
 3. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú.
 4. Pred konaním dražby po dohode z aukčnou spoločnosťou, môže byť dražiteľovi poskytnutý kredit, ktorý je podmienený zaplatením zálohy 20% z celkovej finančnej čiastky za dielo. Aukčná spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa vydražiteľ oneskoril s uhradením celkovém finančnej čiastky za dielo vrátane aukčnej provízie, viac než 10 kalendárnych dní. V tomto prípade 20 % záloha za dielo prepadá v prospech aukčného domu, ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

 

7. Dražobná cena

 1. Dosiahnutá dražobná cena ( posledné priklepnuté navýšenie) je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá aukčný dom vydražiteľovi písomné potvrdenie (pokladničný doklad).
 2. Pri platení kúpnej ceny účtuje obstarávateľ na ťarchu vydražiteľa aukčnú províziu 15% z dražobnej ceny. Potvrdenie o zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o zaplatení kúpnej ceny. Po zaplatení kúpnej ceny a aukčnej provízie bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané. 
 3. Námietky proti priklepnutiu musí dražiteľ uplatniť ihneď v sále viditeľným alebo počuteľným spôsobom. Na námietky uplatňované pri platení sa neprihliada. Reklamácie na tovar vydražený v aukčnej sieni sa neprijímajú, popis exponátov deklaruje len ich vonkajšie, zmyslovo vnímateľné vlastnosti, nie ich pôvod. 
 4. Rozhodovanie vo všetkých sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu dražby explicitne neriešených v tomto dražobnom poriadku je v plnej moci aukčnej spoločnosti, resp. vedúceho dražby.

 

8. Záverečné ustanovenia 

 1. Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.
 2. Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené.
 3. Pokiaľ bezodkladne po zistení vydražiteľ predloží aukčnej spoločnosti  písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie o tom, že vydražená vec je falzifikát alebo vykazuje vady v texte či ilustrácii a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzala v dobe aukcie, a potvrdí sa, že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, môže aukčná spoločnosť odstúpiť  od dražobného predaja tejto veci a vrátiť všetky čiastky za túto vec vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedajú vrátiť či požadovať vrátenie peňazí, t. j. v prípade, keď: a) vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vráti; b) dielo je súčasťou súboru; c) predmetná vada je v katalógu uvedená;
 4. Vec môže reklamovať len a výlučne vydražiteľ a to maximálne do výšky čiastky za túto vec zaplatenej. 
 5. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny a odhadovanej konečnej ceny vyjadrujú iba názor aukčnej spoločnosti. Aukčná spoločnosť si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať akýmikoľvek odborníkmi či úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a ani aukčná spoločnosť, ani jeho zamestnanci či obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.
 6. Námietky proti konaniu aukcie, proti najvyššiemu podaniu, proti konaniu licitátora alebo iné námietky súvisiace s dražením vydraženého diela, musí dražiteľ uplatniť u aukčnej spoločnosti ihneď v sále. Na námietky uplatnené po ukončení aukcie alebo pri platení za vydražené dielo nie je aukčná spoločnosť povinná prihliadať. Na reklamácie diela draženého v aukcii aukčná spoločnosť neprihliada. Rozhodovanie o sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu aukcie je vo výlučnej kompetencii aukčnej spoločnosti. 
 7. Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky transakcie upravené či vzniknuté z tohto aukčného poriadku, ako aj všetky súvisiace skutočnosti sa riadia slovenským právom.
 8. Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 14. 12. 2014.